Odvoz i zbrinjavanje robe sa istekom roka trajanja i otpisane robe